Spoločnosť Akord stavby s.r.o.

ako samostatná dcérska spoločnosť Akord a.s. je moderná stavebná firma s dlhoročnou tradíciou poskytujúca zákazníkom komplexné stavebné služby. Od svojho vzniku v roku 2009 sa primárne orientuje na realizáciu a dodávku stavieb na kľúč pozemného a vodohospodárskeho charakteru. Medzi jej hlavné divízie patrí dôraz na kvalitu vykonávaných prác, spoľahlivosť a schopnosť dodržať dohodnutý termín. Ako výsledok dlhoročných skúseností, odborného potenciálu pracovníkov a modernej technickej vybavenosti sa jej to úspešne darí napĺňať. Svedčia o tom viaceré projekty rodinných, bytových a polyfunkčných domov, vďaka čomu si spoločnosť v oblasti Horná Orava vybudovala stabilné postavenie. Jej pôsobnosť sa však neobmedzuje len na miestny región, zameriava sa tiež na realizáciu stavieb po celom území Slovenskej republiky.

 

História

AKORD stavby, s.r.o. predchodca AKORD, a.s. – predtým Agrostav, a.s. Námestovo vznikol 1.júla 1992 pretransformovaním spoločného poľnohospodárskeho podniku na akciovú spoločnosť. Novovzniknutá akciová spoločnosť a následne s.r.o. nadviazala na základňu i tradície budované v predchádzajúcej 30-ročnej existencii podniku. Agrostav Námestovo mal aj v minulosti v regióne Oravy dobré meno, o ktoré sa zaslúžil najmä výsledkami svojej činnosti, realizáciou stavieb v rezorte poľnohospodárstva, ale aj mimo neho. Nosným programom podniku bolo zúrodňovanie pôdy a výstavba objektov pre poľnohospodárov. Agrostav sa po roku 1989 prispôsobil novej situácii, pružne sa preorientoval a dokázal úspešne uplatniť svoje prednosti v podmienkach novovznikajúceho stavebného trhu. Firma uspela vo viacerých súťažiach na realizáciu stavieb pre rezort školstva, zdravotníctva, na výstavbu ekologických stavieb a pod. Jej technická vybavenosť, organizačná štruktúra i progresívny spôsob realizácie zákaziek dáva predpoklady pre úspešné podnikanie na stavebnom trhu.

V apríli 2009 vznikla spoločnosť AKORD stavby, s.r.o., ktorá pokračuje v činnosti realizácie stavieb už nie ako stavebná divízia spoločnosti AKORD a.s., ale ako samostatná spoločnosť. Do hlavného predmetu podnikania patria činnosti spojené hlavne s realizáciou stavieb pozemného a vodohospodárskeho charakteru.

 

Odbytová a cenová stratégia

Firma sa orientuje hlavne na realizáciu stavebných zákaziek „na kľúč“. Zákazníci firmy v hlavnej oblasti činnosti sú zrejmí z prehľadu referencií. Dodávateľov, resp. subdodávateľov si akciová spoločnosť vyberá formou užších súťaží a cenových ponúk. Dôraz sa kladie hlavne na kvalitu vykonávaných prác, spoľahlivosť a schopnosť dodržať dohodnutý termín. Rozhoduje samozrejme aj cena požadovaná za jednotlivé práce. Vo firme je zriadené zákazkové oddelenie, ktoré sleduje vývoj na stavebnom trhu, vyhodnocuje jednotlivé podnikateľské subjekty, vedie podrobný prehľad o ich predmete podnikania, vyhodnocuje ich ponuky a rozhoduje o potencionálnom subdodávateľovi, s ktorým uzatvárajú realizačné zmluvy.

Cenová stratégia firmy je založená na podrobnej individuálnej kalkulácií vlastných nákladov na každú zákazku. V tejto oblasti má firma určitú tradíciu i dobré meno u zákazníkov. Stavia na precíznej práci oddelenia technickej prípravy výroby. Podrobne sa sledujú náklady na všetky činnosti a na základe ich hodnotenia vedenie firmy určuje stratégiu pre nasledovné obdobie. Snahou firmy je neustále hľadať rezervy za účelom znižovania nákladov na produkciu.